Generated button

 

Generated button

              

 Generated button

 

Generated button

 

 


Jeśli Rodzice / Uczniowie nie mają dostępu do librusa, bo np. zapomnieli hasła, proszeni są
o wysłanie wiadomości na adres :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 

Uwaga!!!

  

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Generated button

 

   

 

Dotyczy: realizacji doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

 

uprzejmie informuję, że Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES realizują zadania wzmacniające funkcję doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. Celem zintensyfikowanych działań jest przede wszystkim wsparcie uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego i wskazanie korzyści w podejmowaniu przez uczniów dalszej nauki w szkołach kształcących w zawodach.

W roku szkolnym 2019/2020 przygotowane zostały następujące formy wsparcia:

 1. uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych :

 1. w szkołach (w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy realizowany jest projekt pt. „Sięgnij
  po więcej!-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”.
  W związku z tym uruchomione zostały tam Punkty Informacji i Kariery, w których udzielane jest indywidualne wsparcie i przeprowadzana jest między innymi diagnoza predyspozycji edukacyjno-zawodowych uczniów). W pozostałych szkołach zadania te są realizowane przez doradców zawodowych, psychologów, pedagogów oraz wychowawców klas;

 2. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie m.st. Warszawy https://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21962-poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-mst ;

 3. W Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES: https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi;

 4. W Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego http://www.pm.waw.pl/pracownie/wspolpraca-i-projekty-edukacyjne/centrum-informacji-i-doradztwa-mlodziezowego;

 1. do końca roku szkolnego 2019/2020 realizowany będzie cykl spotkań w szkołach kształcących w zawodach, dla nauczycieli realizujących zadania doradców zawodowych pt. Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej. Terminy kolejnych spotkań będą zamieszczane na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy;

 2. opracowana i udostępniona została prezentacja pt. Rodzic jako doradca swojego dziecka
  przy wyborze szkoły ponadpodstawowej
  . Może być ona wykorzystywana zarówno podczas spotkań
  z rodzicami uczniów klas VIII szkół podstawowych, jak też podczas zajęć z doradztwa zawodowego
  z uczniami. Rekomenduje się, aby do końca kwietnia 2020 r. w każdej szkole podstawowej zostały przeprowadzone spotkania z rodzicami z wykorzystaniem zamieszczonego materiału.
  http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21931-rodzic-jako-doradca-swojego-dziecka-przy;

 3. Wszyscy nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa zawodowego mogą korzystać z indywidualnych konsultacji i uzyskać wsparcie dotyczące sposobu realizacji doradztwa zawodowego w szkole. Konsultacje odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do 18.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4. Obowiązują zapisy elektroniczne z wykorzystaniem adresów e-mail podanych na poniższej stronie:

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21950-konsultacje-dla-osob-realizujacych-w

Przypominam jednocześnie, że zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325) określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego oraz zadania doradcy zawodowego.

W § 4 pkt 2 uchwały nr LXIII/1748/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3419) wymiar ten został ustalony na poziomie 22 godzin tygodniowo.

Niezależnie od tego, komu zostaną przydzielone godziny doradztwa zawodowego (czy będzie 
to nauczyciel przedmiotu, czy specjalista), pensum będzie wynikało z uchwały organu prowadzącego, jako pensum doradcy zawodowego.

Należy pamiętać, że na podstawie art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela, nauczycielom realizującym
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325),
do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, innemu nauczycielowi lub osobie, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe [podstawa prawna: § 9 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325)].

Bardzo proszę o przekazanie pisma wszystkim dyrektorom szkół podstawowych na terenie Państwa Dzielnic oraz zobowiązanie dyrektorów do poinformowania nauczycieli i rodziców o istniejących obecnie możliwościach wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego.

Dyrektor

Biura Edukacji

Joanna Gospodarczyk

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny